História2019-01-16T09:10:49+00:00

HANIČKA vznikla v r. 1991 ako spevácka skupina pri Centre voľného času Domino, túto spevácku skupinu viedla p.Ľubov Gerusovej, ktorá prišla na Slovensko z mesta Rovne na Ukrajine. Tam mala dlhoročné skúsenosti s prácou folklórneho súboru, ktorý sa venoval udržiavaniu tradičnej kultúry v ich regióne.

Meno tejto speváckej skupine vybrala p.Gerusová podľa najrozšírenejšieho krstného mena na východnom Slovensku Anna, Hana – meniny teda HANIČKA oslavuje 26. júla.

V repertoári tejto speváckej skupiny boli predovšetkým ľudové piesne z východného Slovenska.
Skupina sa prezentovala na viacerých podujatiach v rámci činnosti CVČ Domino. V r.1992 bola skupina vybratá na prezentáciu Košíc a CVČ do družobného mesta Wuppertal v Nemecku. Pri tejto príležitosti si dievčatá pripravili okrem spevu aj svoju prvú choreografiu – chorovod zo Sloviniek. Spracovala ju p.Andrea Brucknerová (bývalá tanečnica FS Dargov). Tanečné vystúpenie bolo úspešné nie len vo Wuppertale, ale aj v Košicich a zarezonovalo predovšetkým medzi členkami speváckej skupiny. Preto sa p.Gerusová rozhodla, že sa činnosť Haničky rozšíri o tanečnú zložku. Spoluprácu prijala p.Mária Szakácsová (dlhoročná tanečnica FS Dargov) a v roku 1993 sa HANIČKA stáva tanečným záujmovým krúžkom. Pani Szakácsová si od začiatku práce s deťmi získala ich záujem, vytvorila množstvo hudobno – tanečných blokov. Záujem a počet detí v súbore sa neustále zvyšoval. Potreba rozdeliť členov na starších a mladších bola čoraz väčšia. V roku 1995 začala so staršími členmi (od 10 rokov) pracovať Marianna Svoreňová, v tom čase umelecká vedúca FS Hornád pri CVČ Domino. Deti boli rozdelené do týchto vekových kategórií:

HANIČKA I
Prípravka: deti predškolského veku, 4 – 6 rokov
I.stupeň žiaci 1.– 4.ročníka ZŠ, veková kategória 7 – 10 rokov

HANIČKA II
I. stupeň žiaci 5.– 8. (9.) ročníka ZŠ, veková kategória 10 – 15 rokov

Deti sa zoznamovali s folklórnym repertoárom obcí regiónov východného Slovenska v jeho pôvodnej podobe, ktorý bol spracovaný do javiskovej formy. Všetky deti spoznávali zvyky, kroje, hudobné nástroje, rozvíjali si estetické cítenie. Získavali návyky pravidelnej činnosti, aktívne využívali svoj voľný čas, získavali nových priateľov.

HANIČKA v r.1998 prijala oficiálny názov Občianske združenie Detský folklórny súbor Hanička.

Úroveň činnosti sa neustále zvyšovala, HANIČKA sa stala vyhľadávaným záujmovým krúžkom v CVČ Domino a zároveň sa zaradila medzi stabilné folklórne súbory v Košiciach.

Pri CVČ Domino pracovala DFS Hanička do r. 2003.

V školskom roku 2003/2004 až do šk.roku 2010/2011 sa stal miestom pôsobenia a aktívnej činnosti detského súboru Dom ľudového tanca na Starozagorskej ulici v Košiciach. Členovia súboru boli zároveň žiakmi Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana, so špecializáciou na tradičnú kultúru, kde mali vytvorené podmienky pre kvalitnú činnosť. Pod odborným vedením pedagógov žiaci absolvovali tanečnú prípravu, klasický tanec, ľudový tanec, tanečnú prax, spev.

Toto vzdelávanie prebiehalo na príslušnom stupni tanečného a hudobného odboru:

PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM: PŠ, veková kategória: 4 – 6 rokov

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM 1. – 4. ročník I.stupeň, veková kategória: 7 – 10 rokov

ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM 5., 6.,7.,8. – ročník I.stupeň, veková kategória: 10 – 15 rokov

Po absolvovaní I.stupňa deti pokračovali v štúdiu na II. stupni vzdelávania – vo folklórnom súbore Hornád.

Od začiatku šk. roka 2011/2012 až do roku 2016 sa miestom pôsobenia a aktívnej činnosti detského folklórneho súboru Hanička II stáva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika na Šrobárovej ulici v Košiciach, ako súčasť Účelového pracoviska. Zároveň spolupracujeme s CVČ – e.p.Domino, a s MČ Staré Mesto.

Od šk.roku 2016/2017 sa DFS Hanička presúva do priestorov Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice, kde je súčasťou Domu autentickej kultúry, ale pracuje výlučne pod zriaďovateľskou a organizačnou pôsobnosťou OZ DFS Hanička. Tu vyvíja svoju činnosť až do súčasnosti.

Súbor v rokoch 2015 – 2018 nadviazal spoluprácu so SZUŠ Staničná, prezentoval sa na podujatiach školy a Záverečnej SHOW .

Od roku 1998 DFS Hanička spolupracuje so ZUŠ Bernolákova, ktorá založila detskú ľudovú hudbu Abovčaňe, Abovček. Ľudová hudba má za sebou úspešnú prezentáciu na hudobných festivaloch a prehliadkach celoslovenského charakteru, na ktorých obsadzuje popredné umiestnenia. Ľudová hudba sprevádza tanečníkov a spevákov z Haničky na mnohých vystúpeniach, podujatiach. Spoločne pripravili niekoľko programov k výročiam založenia oboch kolektívov.

Od r.2018 DFS Hanička aktívne spolupracuje s mládežníckym Folklórnym súborom Borievka.